خانه / ایمنی / قواعد کار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی

قواعد کار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی

هدف این مجموعه، مشخص نمودن معیارهای حفاظتی بمنظور حصول اطمینان از عدم تجاوز از حدود دز مشخص شده در استانداردهای پایه حفاظت دربرابر اشعه و رعایت اصل حداقل موجه شدنی ALARA در رادیوگرافی صنعتی می باشد.این مجموعه مبین ضوابط فیزیکی برای رادیوگرافی صنعتی، روشهای اجرائی استفادهازتجهیزات رادیوگرافی صنعتی وضوابط مراقبت های پرتویی است.آگاهی و استفادهاز این مجموعه، عملیات ایمن رادیوگرافی صنعتی با شرایط گوناگون کاری را تضمین خواهد کرد. این مدرک در راستای اجرای قانون حفاظت دربرابر اشعه کشور مصوب سال ۱۳۶۸ در زمینه کاربردهای پرتونگاری صنعتی تهیه شدهاست. همچنین این مدرک بعنوان مبنائی جهت مشخصات تجهیزات و رویههای کاری جهت استفادهایمن از تجهیزات پرتونگاری صنعتی تدوین گردیدهاست. مدرک حاضر در مورد تجهیزات پرتونگاری صنعتی که با استفادهاز پرتوهای ایکس تولید شده توسط دستگاههای الکترونیکی یا پرتوهای ناشی از چشمههای رادیواکتیو و بمنظور ایجاد تصویر از ساختار داخلی مواد مورد استفاده قرار می گیرند کاربرد دارد.مدرک حاضر در مورد دستگاههای کمیت سنجی که در آنها با استفادهاز پرتوها اقدام به سنجش یک کمیت مانند ضخامت مواد می گردد و هدف تصویر برداری از ماده نیست نمی باشد. قواعد کار با پرتو در کاربرد کمیت سنجها در این زمینه جداگانهاز طرف واحد قانونی تهیه شدهاست.  مدرک حاضر در مورد دستگاههای آنالیز مواد با اشعهایکس که در آنها با استفادهاز پرتوها اقدام به تعیین عناصر تشکیل دهنده مواد، ساختار کریستالی مواد و مواردی از این قبیل می گردد و هدف تصویر برداری از ماده نیست نمی باشد. مدرک مربوطه در این زمینهاز طرف واحد قانونی تهیه شدهاست. مدرک حاضر در مورد دستگاههائی که دارای کاربرد امنیتی مانند کنترل بار بوده و در آنها با استفادهاز پرتوها اقدام بهشناسائی بستهها ونامهها میگرددنمیباشد. مدرک حاضر درمورد دستگاههای با کاربردخاص نیزکاربرد نداشته و در ارتباط با مقررات حاکم بر اینگونه دستگاهها باید بطور جداگانه با واحد قانونی مشاوره گردد.

 

ادامه مطلب را  اینجا دانلود کنید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*