ایمنی انحراف ترافیک

%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-hseworld-ir

با توجه به گسترش سریع محدوده جغرافیایی شهرها و رشد سریع جمعیت ، تامین خدمات شهري مانند گاز رسـانی، لوله کشی ، آب و فاضلاب برق و تلفن ، احداث ... ادامه مطلب »

ایمنی حفاری و گودبرداری

%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-hseworld-ir

حفاري و گودبرداري عبارت است از حفر کانال ها و ایجاد فضاهاي مناسب در زمین جهت احداث یک سازةمشخص و یا لوله گذاري براي خدمات مختلفی چون خطوط انتقال گاز ... ادامه مطلب »